Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija

Chemija (402 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Analitinių sitemų metrologinis įvertinimas

  Darbo tikslas: atlikti metrologinį gliukozės analizatoriaus "Eksan-G" įvertinimą. Priemonės. Gliukozės analizatoriaus veikimo principas. Darbo eiga. Grafikai ir lentelės.
  Chemija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2005-12-09
 • Analizinė chemija

  Analizinė chemija. Tikslas. Metodai. Kokybinė analizė. Selektyvi reakcija. Grupinis reagentas. Anijonų grupės. Tirpalų koncentracijos. Molinė koncentracija. Normalinė koncentracija. Masių veikimo dėsnis. Kompleksiniai junginiai. Kompleksinių junginių izomerija. Kompleksinių junginių stabilumas. Kompleksinių junginių panaudojimas analizinėje chemijoje.
  Chemija, špera(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Analizinė chemija (2)

  Analizinė chemija. Analizinės chemijos metodai. Reikalavimai analizinei chemijai. Reagentų ir reakcijų rūšys. Sisteminė ir nesisteminė analizė. Analizinių operacijų atlikimo technika. Liepsnos reakcijos. Analizinių reakcijų jautrumas. Faktoriai, nuo kurių priklauso reakcijos jautrumas. Jonų analitinės savybės. Veikiančių masių dėsnis. Cheminė pusiausvyra. Cheminės reakcijos požymiai. Rūgščių ir bazių teorijos. Brionstedo ir Lauri teorijos. Autoprotolizė (autojonizacija). Stiprių ir silpnų elektrolitų tirpalai. Osvaldo praskiedimo dėsnis. Buferiniai tirpalai. Buferinių tirpalų talpa. Stiprių elektrolitų teorija. Cheminė pusiausvyra heterogeninėje sistemoje. Nuosėdų susidarymo sąlygos. Bendrų ir pašalinių jonų įtaka menkai tirpių junginių tirpumui.
  Chemija, špera(6 puslapiai)
  2006-05-29
 • Angliavandeniai (11)

  Įvadas. Angliavandenių struktūra. Angliavandenių klasifikacija. Monosacharidai. Disacharidai. Polisacharidai. Angliavandenių maistinė vertė. Angliavandenių apykaita. Išvados.
  Chemija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-29
 • Aplinkos chemija

  13 aplinkos chemijos uždavinių su sprendimais. Konspektas (klausimai-atsakymai): stratosferos chemija; 3 pagrindiniai žemės atmosferos komponentai; regimųjų spindulių bangos ilgių intervalas; šviesos energijos porcijos; dujų koncentracijos atmosferoje matavimo vienetas; ozono susidarymo stratosferoje cheminės reakcijos lygtis; "sužadinta būsena" atomui/molekulei; Dobsono vienetas; "laisvasis radikalas"; dinaminė pusiausvyra; fotocheminis smogas; pirminiai ir antriniai teršalai; šiltnamio efektas; gamtiniai vandenys.
  Chemija, uždavinys(15 puslapių)
  2005-11-29
 • Aplinkos chemija (2)

  Stratosfera. Fotocheminis smogas. Šiltnamio efektas. 59 klausimai ir atsakymai.
  Chemija, špera(4 puslapiai)
  2006-04-29
 • Aplinkos chemija (4)

  Mėginių paėmimas. Oro mėginių paėmimas. Iškritų mėginių paėmimas. Miškų dirvožemio mėginių paėmimas. Lauko dirvožemio mėginių paėmimas. Srauto reguliavimas ir stabilizavimas, absorberiai. Paviršinis vanduo. Požeminis vanduo. Geriamasis vanduo. Nuotekos. Vandens mėginių paruošimas analizei. Organinės medžiagos vandenyje, PH. Savitasis elektros laidis. Visuminis azotingumas, fosforingumas. Oro teršalai. Dirvožemis. Mėginių koncentravimo metodai. Cheminių teršalų kokybinio ir kiekybinio nustatymo metodai. Radiometriniai spektrinės analizės metodai. Chemiliuminescencija. Infraraudonoji spektroskopija. Rentgeno spektroskopija. Gravimetrija. Titrimetrija. Fotometrija. Dujų chromatografija. Atominė absorbcinė spektroskopija. Elektromagnetiniai analizės metodai. Potenciometrija. Kulonometrija. Poliarografija. Konduktometrija.
  Chemija, špera(22 puslapiai)
  2007-02-08
 • Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindinėmis atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūromis. Išmokti nustatyti atkaitinto anglinio plieno rūšį ir anglies kiekį pliene. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-03
 • Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su lydinių mikrostruktūros tyrimo metalografiniu mikroskopu metodika ir įgyti darbo su juo įgūdžius. Nustatyti anglies kiekį pliene (pagal stebimą struktūrą) ir jo markę. Darbo užduotis ir atlikimo tvarka. Darbo ataskaita. Sudėtinės plienų dalys. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-27
 • Atmosferinio, hidrosferinio deguonies ir ozono chemija

  Įvadas. Atmosferos sudėtis. Deguonis. Bendrosios deguonies savybės, susidarymas ir paplitimas. Deguonies cheminės savybės. Deguonies svarba kvėpavimo grandinėje. Deguonies panaudojimas. Deguonies apytaka. Ozonas. Ozono savybės ir paplitimas. Ozono susidarymas ir kenksmingumas. Ozono skylė. Hidrosfera. Hidrosferos sandara. Hidrosferoje esantis deguonis. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS). Išvados.
  Chemija, referatas(14 puslapių)
  2012-02-22
 • Atmosferos oro teršalai

  POwerPoint pristatymas. Atmosferos oras - tai dujų mišinys. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai . Anglies monoksidas (CO) arba smalkės. Anglies monoksido šaltiniai. Profilaktika. CO įtaka sveikatai. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Sieros oksidų poveikis sveikatai. Profilaktika. Angliavandeniliai. Poveikis sveikatai. Dulkės. Poveikis sveikatai. Atmosferos oro užteršimo profilaktika.
  Chemija, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-11-11
 • Atomas

  Atomas. Atomo sandara. Atominis skaičius. Atominė masė. Gramatomas. Izotopai. Elektromagnetinių spinduliavimų apsikeitimas energija. Bangos – dalelės dualizmas. Fotoelektrinis efektas. Rentgeno spindulių skleidimas. Deivisono ir Džemerio eksperimentas. Heizenbergas: neapibrėžtumo principas. Kvantų teorija. Kvantiniai skaičiai.
  Chemija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-01-12
 • Atominė spektrinė analizė

  PowerPoint pristatymas. Atominė spektrinė analizė. Atominė emisinė spektrinė analizė. Kokybinė ir kiekybinė analizė. Aparatūra. Liepsnos fotometrija. Liepsna ir emisijos spektrai. Aparatūra. Metodo taikymas.
  Chemija, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-01-31
 • Atomo sandara (2)

  20 klausimų chemijos testas su atsakymais apie atomo sandarą. Elektronas – tai. Kiekvieno elemento atomo elektronų skaičius apibūdina. Apie neutronus galima pasakyti, kad jie... Izotopai – tai? Cheminis elementas - tai? Kuris šių elementų atomo branduolyje turi 12 neutronų? Azoto atomą sudaro protonai, neutronai, elektronai... Kuris elementų rinkinys, kurių atomai antrame energijos lygmenyje turi daugiau nei 2 elektronus? Nurodomi atomų numeriai... Kurio atomo elektroninė konfigūracija 1s22s22p63s23d53p64s1? Magnio jono elektroninė konfigūracija? Sužadinto silicio atomo elektroninė konfigūracija. Na0 ir Na+ skiriasi... Maksimalus 8 elektronų skaičius gali būti... Elektroninę konfigūraciją 1s22s22p6 turi... Natrio jonas turi elektronų... Magnio atomas virsta magnio jonu... Helis atidavęs elektronus virsta... Kuri elementų pora yra izotopai? Kiek elementų atspindi toks užrašas: 816E; 2040E; 1735E; 2044E; 818E; 1737E? Atomas, iš savo išorinio sluoksnio atidavęs elektronus – tai?
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-07
 • Atomo sandara (3)

  18 klausimų chemijos testas su atsakymais apie atomo sandarą. Atomas yra elektriškai neutralus, nes... Chloro atomas skiriasi nuo chlorido jono... Cheminio elemento izotopai skiriasi... Deguonies atomas 816O susideda iš... Chloro atomo branduolio krūvis yra? 35Cl ir 37Cl atomai skiriasi skaičiumi... Kuri atominė dalelė protonų turi daugiau nei elektronų? Kuris elementas sudaro stabilų joną, turintį 18 elektronų? Kurios atominės dalelės konfigūracija yra 1s22s22p63s23p6? Du elektronai gali sudaryti porą, jei... Kurioje eilutėje elementai išrikiuoti atomo spindulio mažėjimo tvarka? Protono krūvis. Kuri atominių dalelių pora turi vienodą elektronų skaičių? Kurios atominių dalelių poros elektronų konfigūracija yra 1s22s22p6? Kurio elemento elektronų konfigūracija yra 1s22s22p63s23d33p64s2? Oksonio jonas (H3O+) turi... Atomas virsdamas jonu...
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-07
 • Atomo sandara (6)

  Atomo sandara. Protono, elektrono, neutrono (branduolio) atradimas. Radioaktyvumas. Alfa spinduliavimas. Beta spinduliavimas. Gama spinduliavimas. Radiacijos taikymas. Pritaikymas. Poveikis organizmui. Fundamentinių dalelių išsidėstymas atome, izotopai. Emisinis spektras. Absorbcijos spektras. Kvantinė teorija. Mikrodalelių dualizmas. Šiuolaikinis atomo modelis. Elektronų pasiskirstymo atomo elektroniniame apvalkale taisyklės. Elektroninės formulės.
  Chemija, referatas(14 puslapių)
  2006-10-22
 • Atomo sandara (8)

  Ką aš sužinojau apie atomo sandarą, mokydamasis įvairių dalykų. Įvadas. Elementai sudaryti iš atomų. Šiuolaikinė atominė teorija. Atomai ir elementai. Atomo dydis. Nepatikėsiu kol nepamatysiu? Atomo sandara ir atomo numeris. Periodinė elementų sistema ir atomo sandara. Atomų sandara ir medžiagų savybės. Faktai ir datos. Išvados.
  Chemija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-30
 • Atomo sandara (9)

  Reiškiniai, patvirtinantieji, kad atomas turi sudėtingą sandarą. Radioaktyvinių spindulių rūšys. Eksperimentiniai dalelių tyrimo metodai. Rezerfordo teorija ir planetinis atomo modelis. Atomo sandara. Boro teorija ir jo postulatai. Neutronas. Atomo branduolių sandara. Branduolinės jėgos. Ryšio energija. Masės defektas. Atomo teorijos vystymasis. Kaip atomas spinduliuoja ir absorbuoja energiją.
  Chemija, referatas(15 puslapių)
  2007-06-07
 • Atomo sudėtis. Cheminės jungtys

  Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kvantinis mechaninis atomo modelis. Joninė jungtis. Kovalentinė jungtis. Kompleksiniai junginiai. Koordinacinė jungtis. Metališkoji jungtis. Vandervalsinės jėgos. Vandenilinė jungtis. Metalai. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. Metalų rūdos ir metalų gavimo būdai. Pagrindiniai labai grynų medžiagų gavimo būdai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Vidinė energija. Entalpija. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Pagrindiniai termochemijos dėsniai. Pagrindinis termochemijos arba Heso dėsnis. Entropija.
  Chemija, referatas(15 puslapių)
  2006-09-12
 • Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai

  Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminė termodinamika. Termochemija. Metalai. Metalų cheminės savybės. Metalų fizinės savybės. Polimerai. Polimerų sintezė. Polimerų cheminės savybės.
  Chemija, referatas(12 puslapių)
  2006-03-21
Puslapyje rodyti po