Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija

Chemija (402 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Chemija (49)

  Atomo sandara. Periodinė elementų sistema. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Dvigubos druskos. Kompleksinių junginių disociacija. Termochemija. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Ekvivalentas. Tirpalų koncentracijos. Neelektrolitų tirpalų savybės. Elektrolitinė disociacija. Rūgščių, bazių ir druskų disociacija. Vandenilio rodiklis. Vandens kietis. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Oksidacija-redukcija. Oksidacijos-redukcijos reakcijų lygčių sudarymas ir lyginimas. Elektroninis būdas. Elektrodų potencialai ir galvaniniai elementai. Elektrolizė. Srovinė išeiga. Elektrocheminė korozija. Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos. Hidraulinės rišamosios medžiagos.
  Chemija, konspektas(76 puslapiai)
  2008-01-22
 • Chemija (5)

  Cheminės sąvokos ir pagrindiniai dėsniai. Atomo sandara. Atomo branduolio krūvis ir sudėtis. Atomų elektroninė sandara. Kvantiniai skaičiai. Cheminis ryšys ir jo sąsaja su elektriniu neigiamumu. Cheminių procesų energetika. Pirmasis termodinamikos dėsnis: vidinė energija, entalpija. Cheminių reakcijų šiluminiai efektai. Termochemijos dėsniai. Entropija. Procesų kryptingumo sąlygos. Gibso energija. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Homogeninių reakcijų greitis. Heterogeninių reakcijų greitis. Cheminė pusiausvyra. Cheminės pusiausvyros poslinkis ( Le Šatelje principas). Temperatūros pokyčio įtaka. Slėgio pokyčio įtaka. Medžiagų koncentracijos pokyčio įtaka. Katalizė. Tirpalai. Tirpumas ir tirpinio šiluma. Kietų medžiagų tirpumas skysčiuose. Dujų tirpumas skysčiuose. Slupčių tirpimas skysčiuose. Neelektrolitų tirpalų savybės. Praskiestų neelektrolitų tirpalų osmosinis slėgis. Praskiestų neelektrolitų tirpalų garų slėgis. Džiovikliai, šaldomieji mišiniai ir antifrizai. Elektrolitų disociacija. Jonizuojantis tirpiklių veikimas. Buferiniai tirpalai. Elektrolitų disociacijos laipsnis. Koloidinių dalelių koguliacija. Joninis ryšys. Kovalentinis nepolinis ryšys. Kovalentinis polinis ryšys. Donorinis – akceptorinis ryšys. Vandenilinis ryšys. Metališkasis ryšys. Van Der Valso jėgos. Indikatoriai.
  Chemija, špera(19 puslapių)
  2005-06-09
 • Chemija (50)

  Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pagrindinis termochemijos arba Heso dėsnis. Entropija. Praktinis elektrolizės pritaikymas. Akumuliatoriai. Elektolizės procesai. Katodiniai ir anodiniai procesai. Faradėjaus dėsniai. Elektrolizė. Elektolizės procesai. Katodiniai ir anodiniai procesai. Elektrolizės procesai ant katodo. Elektrolizės procesai ant anodo. Standartiniai elektrodų potencialai. Galvaninių elementų tipai. Elektrodo potencialas. Galvaninių elementų tipai. Voltos galvaninis elementas. Danielio ir Jakobio galvaninis elementas. Sausieji hermetiniai elementai.
  Chemija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-04
 • Chemija (51)

  Chemijos kryžiažodis. Mokslas apie medžiagas ir vienų medžiagų virtimą kitomis. Mažiausios dalelės, turinčios tos medžiagos savybių. Mažiausia chemiškai nedaloma dalelė. Teigiamąjį arba neigiamąjį elektros krūvį turinčios dalelės. Kaip vadinami teigiami jonai? Kaip vadinami neigiami jonai? Branduolio dalelė, kurios krūvis +1. Branduolio dalelė, neturinti elektros krūvio. Neigiamą krūvį, kuris -1, turinti dalelė. Savaiminis atomų branduolių skilimas. Kaip vadinamas skaičius, rodantis, kiek elemento atomų yra formulėje. Kokia medžiaga yra neskaidri, kali, yra kieta medžiaga, yra aukšta lydymosi temperatūra ir gerai praleidžianti elektros srovę ir šilumą. Skystos būsenos metalas. Trapus, nuo smūgio lengvai subyra ar sudūžta, daugumos paviršius neblizga, blogas šilumos ir elektros laidininkas, daugumos žema lydymosi ir virimo temperatūra. Kas tai? Yra tik vienas skystasis nemetalas. Koks? Ką sudaro elementai, esantys viename periodinės cheminių elementų lentelės vertikaliajame stulpelyje? Ką sudaro elementai, esantys viename periodinės cheminių elementų lentelės horizontalioje eilėje? Kaip vadinami tarpiniai elementai tarp metalų ir nemetalų? Kaip vadinami junginiai kuriuos sudaro molekulės? Ką atliekame tyrinėdami ir fizikinius, ir cheminius reiškinius? Kaip dar vadiname tyrinėtus ir fizikinius, ir cheminius reiškinius? Kaip vadinamas elektronų atidavimas? Kaip vadinamas elektronų prisijungimas? Kokia žaliava labai svarbi metalams gauti? Kaip vadinama reakcija, kurios metu išsiskiria šiluma? Kaip vadinama reakcija, kurios metu sunaudojama šiluma? Kaip vadinamas reiškinys, kuriam vykstant išsiskiria šviesa ir šiluma? Kaip vadinami metalai, kurie nei ore, nei kaitinami liepsnoje nesijungia su deguonimi? Kaip vadinamas metalų irimas? Kaip vadinama medžiagos ypatybė, kuri išryškėja (atsiskleidžia) jai reaguojant su kitomis medžiagomis?
  Chemija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-04
 • Chemija (52)

  Parašykite sieros rūgšties ir vario sulfato empirines ir grafines formules bei šių junginių disociacijos lygtis. Elemento atomo išorinio energetinio lygmens elektronų kvantų skaičių reikšmės yra šios: n=4, l=0, m=0, s=±1/2. Parašykite šio elemento elektroninę formulę nurodykite laisvų (neužpildytų elektronais) d orbitalių kiekį. Trivalentės geležies oksidas redukuojamas aliuminiu. Apskaičiuokite, kaip ir kiek kartų reikia padidinti ar sumažinti slėgį sistemoje, kad tam tikros reakcijos greitis padidėtų 9 kartus. Koks 1,5M Na2CO3 tirpalo tūris reikalingas 5 litrams 2٪ tirpalo, kurio tankis 1,02 g/cm3, paruošti? Parašykite molekulines reakcijos lygtis. Parašykite molekulines ir jonines reakcijų lygtis reaguojant šių tirpalams. Apskaičiuokite 0,01 M KOH tirpalo pH ir pOH, jei kalio hidroksido disociacijos laipsnis ά = 1. Vienas galvaninis elementas sudarytas iš nikelio ir magnio plokštelių, pamerktų į vandenį, kitas iš šių plokštelių, pamerktų praskiestą HNO3 tirpalą. Sudarykite abiejų galvaninių elementų elektrochemines schemas ir parašykite ant elektrodų vykstančių procesų elektronines lygtis. Nikelį (Ni) tirpiname šaltose koncentruotose HCl, H2SO4 rūgštyse. Parašykite vykstančių oksidacijos – redukcijos reakcijų molekulines ir elektronines lygtis. Jei reakcija nevyksta, paaiškinkite kodėl.
  Chemija, referatas(6 puslapiai)
  2008-05-13
 • Chemija (53)

  Chemijos kryžiažodis. 13 klausimų su pateiktais atsakymais.
  Chemija, pavyzdys(1 puslapis)
  2008-06-09
 • Chemija (54)

  Atomo sandara. Cheminės jungties tipai. Valentinių jungčių ir molekulinių orbitalių teorijos. Medžiagų sandara. Cheminė termodinamika ir termochemija. Metalų savybės. Polimerai.
  Chemija, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-14
 • Chemija (55)

  Vandens kietumas. Kalkės. Procentinės ir molinės koncentracijos tirpalai. Galvaninės dangos. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos gryniems metalams pažinti. Metalų korozija. Normalinės koncentracijos tirpalai.
  Chemija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2008-12-30
 • Chemija (56)

  Chemijos egzamino klausimai-atsakymai. Chemijos objektas. Santykis su kitais mokslais. Analizinės chemijos objektas. Analizinė chemija ir kiti gamtos mokslai. Cheminiai analizės metodai: cheminiai, fizikiniai ir fizikocheminiai. Sausa ir šlapia analizė. Pirocheminė analizė. Charakteringos katijonų reakcijos. Dalinė (frakcinė) ir sisteminė analizė. Grupiniai reagentai. Rūgščių-šarmų katijonų analizės metodas. Reakcijų jautrumas ir selektyvumas. Specifinės reakcijos. Reakcijos jautrumo ir selektyvumo padidinimo būdai. Elektrolitinė disociacija. Disociacijos laipsnis. Disociacijos konstanta. Pakopinė disociacija. Silpni ir stiprūs elektrolitai. Ryšys tarp disociacijos laipsnio ir disociacijos konstantos. Ostvaldo tirpalų praskiedimo dėsnis. Cheminių reakcijų greitis. Katalizė. Katalizatoriai. Faktoriai, turintys įtakos reakcijos greičiui. Cheminė pusiausvyra. Pusiausvyros konstanta. Pusiausvyros poslinkis. Le Šateljė principas. Masių veikimo dėsnis. Matematine išraiška. Jonų aktyvumas. Aktyvumo koeficientas. Tirpalų joninė jėga. Liuiso-Rendelo dėsnis. Vandens joninė sandara. Vandenilinis rodiklis pH. Tirpalų pH apskaičiavimas stiprių rūgščių ir stiprių šarmų, bei silpnų rūgščių ir silpnų bazių tirpaluose. Tirpalai. Koncentracijų reiškimo būdai. Ekvivalentas. Buferiniai tirpalai. Buferinis imlumas. Buferinio veikimo supratimas. Kaip jų pagalba palaikoma pastovi pH reikšmė, pridedant rūgšties ar šarmų. Buferių imlumas. Buferių taikymas analizėje. Koloidiniai tirpalai. Nuo ko priklauso koloidų patvarumas. Koloidų susidarymo būdai. Koloidinių dalelių sandara: branduolys, micelė, granulė. Liofiliniai ir liofobiniai koloidai. Koloidų geliai. Koloidų peptizacija. Hidrolizė. Hidrolizės laipsnis ir konstanta. Hidrolizės silpninimo ir stiprinimo būdai. Taikymas analizėje. Daugiabazių bazių ir daugiaprotonių rūgščių druskų hidrolizė. Bendras supratimas apie tūrio analizę. Tūrio analizės technika. Titravimas. Įvairūs titravimo variantai. Ekvivalentinis ir titravimo pabaigos taškas. Ekvivalentinio taško nustatymo būdai. Standartiniai ir titruotieji tirpalai. Standartiniai rūgščių ir šarmų tirpalai (mokėti apskaičiuoti jų koncentraciją ir kaip juos ruošti). Ekvivalentinio taško nustatymo būdai redokso, nusodinimo ir kompleksonometrijos metoduose. Jų indikatoriai. Standartinių ir titruotųjų tirpalų ruošimas redokso, nusodinimo, kompleksonometrijos metoduose. Permanganatometrijos, jodometrijos, nusodinimo ir kompleksonometrijos metodų atlikimo principas. Metodų indikatoriai. Kompleksinių junginių panaudojimas.
  Chemija, špera(12 puslapių)
  2010-04-23
 • Chemija (57)

  20 klausimų chemijos testas su atsakymais. Atskirai surašykite: Molekulinius junginius, Joninius junginius. Natrio jonas skiriasi nuo natrio atomo, nes? Kurioje medžiagoje tarp dalelių yra joninis ryšys? Kurioje medžiagoje tarp dalelių yra kovalentinis polinis ryšys? Kurioje medžiagoje tarp dalelių yra kovalentinis nepolinis ryšys? Cheminis ryšys, kai elektronų pora vienodai priklauso abiem atomams, vadinamas? Kuris elementas turi užpildytą elektroninį apvalkalą? Kurių elementų vieninių medžiagų savybės panašios? Kiek ryšių anglies atomas sudaro su vandenilio atomais metano molekulėje? Kurioje medžiagoje tarp dalelių yra joninis ryšys? Cheminis ryšys tarp vandenilio ir chloro yra kovalentinis polinis, nes? Kiek jungčių tarp azoto atomų yra azoto molekulėje? Gliukozės molekulinė formulė yra C6H12O6. Kokia yra empirinė formulė? Empirinė junginio formulė CH. Kuri iš šių formulių yra junginio molekulinė formulė? Parašykite šio junginio pavadinimą SF6? Kuris šių elementų gali virsti neigiamuoju jonu? Švino atomas atidavęs 4 elektronus, virto? Vienas nedaugelio inertinių dujų junginių yra XeO3. Koks šios medžiagos pavadinimas? Koks sieros oksidacijos laipsnis junginyje Na2S? Kuri formulė yra vario (I) oksidas?
  Chemija, testas(4 puslapiai)
  2010-09-13
 • Chemija (6)

  Galvaniniai elementai. Metalų rūdos ir metalų gavimo būdai. Plieno ir ketaus oksidacija. Metalų korozija. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų tirpumas rūgštyse. Elektrolizės praktinis pritaikymas. Tirpalų elektrolizė. Elektrolizės dėsniai. Galvaninės dangos. Metalų korozijos inhibitoriai. Akumuliatoriai. Aliuminio gavimas. Vario gavimas.
  Chemija, špera(6 puslapiai)
  2005-06-10
 • Chemija (7)

  Atomo sandara. Elektroninis apvalkalas. Kvantiniai skaičiai. Jonizacijos energija. Elektrinis neigiamumas. Cheminė jungtis ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. Cheminių procesų energetika ir kryptys. Cheminė kinetika. Cheminė pusiausvyra. Katalizatoriai. Homogeninė ir heterogeninė katalizė. Kietų,skystų ir dujinių medžiagų tirpimas skysčiuose. Dispersinių sistemų supratimas. Tirpalų koncentracijų reiškimo būdai. Neelektrolitų tirpalų savybės. Šaldomi mišiniai ir antifrizai. Elektrolitų tirpalai. Vandens elektrolitinė disociacija. Druskų hidrolizė. Koloidai. Koloidinių tirpalų koaguliacija ir stabilumas.
  Chemija, špera(10 puslapių)
  2005-08-30
 • Chemija (8)

  Atomo sandara. Elektrinis neigiamumas. Pagrindinis kvantinis skaičius n. Cheminė jungtis ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Kovalentinės jungties kryptis. Donorinė-akceptorinė jungtis. Metališkasis ryšys. Elektroninis apvalkalas. Orbitalių hibridizacija. Vandenilinis ryšys. Cheminiai elementai ir junginių savybių kitimas periodinėje sistemoje. Jonizacijos energija. Elemento santykinė atominė masė. Oksidacijos laipsnis. Avogadro skaičius. Hundo bei Kleckovskio taisyklės. Valentingumas. Joninis ryšys. Ekvivalentas. Paulio draudimo principas. Metališkosios elementų savybės. Atomų ir jonų matmenys. Jonizacijos energija. Elektroninis giminingumas. Nemetališkos cheminės elementų savybės. Elektrinis neigiamumas.
  Chemija, špera(10 puslapių)
  2005-09-27
 • Chemija (9)

  Chloridų kiekio nustatymas argentometrijos (Moro) metodu. Fizinių vandens savybių nustatymas. Vandenyje ištirpusio deguonies nustatymas Vinklerio metodu. Biocheminis deguonies suvartojimas. Permanganatinė oksidacija (ChDSMn). Bendrojo vandens kietumo nustatymas kompleksonometriniu metodu. Sunkiųjų metalų kiekio nustatymas express testų pagalba. Aktyvaus chloro koncentracijos nustatymas vandenyje jodometriniu titravimu.
  Chemija, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2005-11-22
 • Chemija žmogaus gyvenime. Buityje naudojami valikliai, jų sudėtis, poveikis žmogui

  Įvadas. Valymo metodai. Valymo tikslai. Buitinės chemijos skirstymas. Valiklių sudėtinės medžiagos. Veikliosios valiklių medžiagos. Pagalbinės valiklių medžiagos. Valiklių kenksmingumas pagal rūšis. Valiklių sudėtis. Chloro junginiai. Būtiniausių valymo priemonių namuose sąrašas. Kaip išsirinkti valymo priemones? Pavojingumo simboliai ir jų reikšmės. Išvada.
  Chemija, referatas(12 puslapių)
  2009-05-28
 • Chemija. Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai angliavandenilių šaltiniai. Angliavandeniliai gali būti distiliuojami. Distiliavimo produktai. Angliavandenilių atsargos Pasaulyje. Angliavandeniliai Lietuvoje. Mažeikių naftos veikla. Anglies perdirbimo būdai. Naftos perdirbimo būdai. Panaudojimas. Angliavandenilių gavyba gali būti žalinga ir pavojinga. Kitos angliavandenilių ypatybės. Galimos angliavandenilių alternatyvos.
  Chemija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-04-24
 • Chemijos eksperimentai

  Chemijos bandymų aprašymai, bei analizės. Eksperimentas "Ugnis be degtuko". Reagentai. Instrukcijos. Eksperimento analizė. Eksperimentas "Greitai paruošiamas karštas ledas". Reagentai. Instrukcijos. Eksperimento analizė. Priedai. Eksperimentas "Chameleonas". Reagentai: Instrukcijos. Spalvų pasikeitimas. Eksperimento analizė.
  Chemija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-07-02
 • Chemijos mįslės

  Pluoštelis cheminių mįslių. Įdomiosios chemijos bandymai. Viktorina "Cheminiai elementai". Bandymai. Linksmieji alchemikai. Ar žinote? Nevalgomi produktai. Chemikų vakaro tema "Vanduo ir ugnis".
  Chemija, uždavinys(4 puslapiai)
  2005-05-30
 • Chemijos mokslo istorija Lietuvoje

  Senojo Vilniaus universiteto chemikai. Chemija Stepono Batoro universitete. Chemija Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universitete Kaune. Chemija Vilniaus universitete 1940-1943 m. Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto veikla. Lietuvos mokslų akademijos 1998 m. premijos.
  Chemija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Chemijos pramonė

  Chemijos pramonė. Atšakos. Chemijos pramonės pradininkė. Mineralinių trąšų gamyba. Chemijos pramonė Lietuvoje. Trąšos. AB "Achema". AB "Lifosa". Nafta. Naftos perdirbimo procesas. AB "Mažeikių nafta".
  Chemija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-05-22
Puslapyje rodyti po