Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija

Chemija (402 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Chemija (12)

  Cheminė kinetika. Cheminės pusiausvyros poslinkis. La Šateljė principas. Grandininės ir fotocheminės reakcijos. Katalizė. Tirpalai. Tirpimo esmė ir medžiagų tirpumas. Silpni ir stiprūs elektrolitai. Tirpumo sandauga. Druskų hidrolizė.
  Chemija, špera(6 puslapiai)
  2006-01-12
 • Chemija (13)

  Chemijos namų darbai — klausimai, atsakymai, reakcijų lygtys. Neorganiniai junginiai. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Procentinės ir molinės koncentracijos tirpalai. Elektrolitinė disociacija. Koloidiniai tirpalai. Vandens kietumas. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų korozija. Galvaninės dangos. Organiniai stambiamolekuliniai junginiai.
  Chemija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-17
 • Chemija (14)

  Aktyvizacijos energija. Cheminė pusiausvyra. Le Šatelje principas. Tirpalai. Tirpimo energetika. Medžiagų tirpumas. Koncentracija. Gavimas. Koaguliacija. Oksidacijos laipsnis. Oksidacijos-redukcijos reakcijų pavyzdys. Tirpalų garų slėgis. Ebulioskopija. Krioskopija. Osmosas. Elektrolitai. Disociacija. Elektrolitai. Jonų reakcijos. pH nustatymas. Elektrolizė.
  Chemija, špera(5 puslapiai)
  2006-01-18
 • Chemija (15)

  Druskos, jonai, reakcijos, oksidai. Metalai, kitos medžiagos. Metalų gavimas. Metalai gamtoje. Rūgštys ir bazės. Druskos.
  Chemija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-01
 • Chemija (16)

  Vandenilio halogenidai. Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Hipohalogenitinės rūgštys ir hipohalogenitai. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai. Perhalogenatai. Deguonis. Oksidai. Siera. Junginiai. Sieros halogenidai ir okso halogenidai. Sieros oksidai. Sieros deguoninės rūgštys. Peroksomonosieros arba karo rūgštis. Tiosieros arba tiosulfatinė rūgštis. Ditioninė rūgštis. Sieros junginiai su azotu. Halogenai. Paplitimas ir gavimas. Savybės ir naudojimas. Anglis. Silicis. Hidroksidai. Deguoninių rūgščių druskos. Geležies pogrupio metalai. Kiti elementai bei jų junginiai.
  Chemija, špera(40 puslapių)
  2006-02-02
 • Chemija (17)

  Etileno gavimas ir savybės. Darbo eiga. Teorija: Nesotieji angliavandeniliai. Nesočiųjų junginių nustatymas benzine. Terpenų dvigubųjų jungčių nustatymas. Terpenų oksidacija oro deguonimi. Toluolo nitrinimas. Aromatinių angliavandenilių sulfoninimas. Aromatinių angliavandenilių halogeninimas. Aldehidų oksidacija. Kanicaro reakcija. Dismutacijos reakcija. Heksametilentetramino gavimas. Acetono gavimas ir reakcija. Acto rūgšties gavimas iš natrio acetato. Rūgščių tirpumas vandenyje. Rūgščių disociacija vandeniniuose tirpaluose. Druskų susidarymas ir tirpumas. Muilo ir sintetinės plovimo medžiagos savybė emulsinti riebalus. Nesočiųjų rūgščių nustatymas riebaluose. Peroksidų nustatymas aliejuje. Oksalo rūgšties skilimas. Oksalo rūgšties kalcio druskos gavimas ir tirpumas. Organinių rūgščių oksidacija. Vyno rūgšties struktūros nustatymas- karboksilo ir hidroksilo grupių reakcijos. Citrinų rūgšties oksidacija ir dekarboksilinimas. Silicio rūgšties funkcinių grupių nustatymas. Esterių gavimas.
  Chemija, konspektas(13 puslapių)
  2006-02-07
 • Chemija (18)

  Vandenilis. Deguonis. Vandenilio atomo struktūra, izotopai. Sunkusis vanduo. Vandenilio junginiai su nemetalais. Vandenilio junginiai su metalais. Deguonies atomo struktūra, būdingi oksidacijos laipsniai. Deguonies junginiai su fluoru. Deguonies alotropinės modifikacijos ozonas. Jungties tipas O3 molekulėje, cheminės savybės. H2O molekulės struktūra. Vandens fizikinių ir cheminių savybių ypatumai. Vandenilio peroksidas: cheminė jungtis H2O2 molekulėje ir jos struktūra. O2 oksidacijos laipsnis H2O2 molekulėje. Vandenilio peroksido oksidacinės ir redukcinės savybės. VIIA grupės elementai. Halogenai. VIIA grupės charakteristika, remiantis jų padėtimi periodinėje sistemoje. Oksidacinių savybių kitimas eilėje F2,Cl2,Br2,J2. Halogenų junginiai gamtoje ir jų gavimas. Halogenų reakcijos su vandeniu, šarmais ir rūgštimis. Halogenų tarpusavio reakcijos. Junginiai su vandeniliu ir jų fizikinės–cheminės savybės. Kaip kinta vandenilio halogenidų rūgšties ir redukcinės savybės eilėje HF-HCl-HBr-HI? Halogenų vandenilių reakcijos su konc. H2SO4. Halogenų deguoniniai junginiai. Halogenų oksidų gavimas ir savybės. Kaip gaunami ir kokios deguoninių fluoro junginių OF2 ir O2F2 savybės. Halogenų deguoninės rūgštys. Kaip kinta patvarumas, rūgščių stiprumas ir oksidacinės savybės eilėje: HOCl-HOBr-HOI? HClO3, HBrO3, HIO3 oksidacinių savybių kitimas. Chloro rūgštis HClO4. Halogenų deguoninių rūgščių druskos. Gavimas, savybės ir panaudojimas. VI A pogrupės elementai. Chalkogenai. Bendros pogrupės savybės, remiantis jų padėtimi periodinėje sistemoje. Būdingi oksidacijos laipsniai. Papildomas gamtoje, junginiai. Gavimas technikoje ir laboratorijoje. Alotropinės sieros, seleno ir telurio modifikacijos. Molekulių kitimas šiose modifikacijose. Oksidacinių – redukcinių kitimas eilėje S-Se-Te-Po. Junginiai su vandeniliu. Kaip kinta šių junginių patvarumas, oksidacinės, redukcinės ir rūgštinės savybės nuo sieros vandenilio iki polonio vandenilio? Sieros vandenilis. H2S. Gavimas. Pusiausvyra vandens tirpaluose. Sulfidai, polisulfidai: savybės ir gavimas. Deguoniniai junginiai. Dioksidai ir jų savybės. Rūgščių stiprumas, redukcinės – oksidacinės savybės, jų druskos. SO2 gavimas ir panaudojimas. Sulfitinė rūgštis ir sulfitai. Deguoniniai junginiai. Jų gavimas, savybės. Rūgštinių jų oksidų savybių kitimas. Rūgščių stiprumas eilėje S-Se-Te. Sieros trioksidas; oleumas ir jo panaudojimas. Sieros rūgšties gamyba ir panaudojimas. Sieros rūgšties struktūra, savybės, sąveika su metalais ir nemetalais. Sulfatai. Natrio triosulfatas, jo molekulės struktūra, gavimas, savybės, redukcinės savybės. Polisieros rūgščių gavimas, jų molekulių struktūra, oksidacinės šių rūgščių ir jų druskų savybės. Chalkogenų chalkogenų halogenidai, jų reakcijos su vandeniu. VA grupės elementai. Bendra V A pogrupės elementų charakteristika. Būdingi oksidacijos laipsniai. Jų oksidacinių redukcinių savybių kitimas eilėje N-P-As-Sb-Bi. Azoto molekulės struktūra ir jo cheminis aktyvumas; būdingi oksidacijos laipsniai. Amoniakas: sintezė(pramonėje ir laboratorijoje): molekulės struktūra; vandens tirpalų savybės, NH4+ jonas. Pagrindinės cheminės reakcijos; reakcijos su O2, halogenais, metalais (nitridai). Amoniako dariniai; aminai; amidai; nitrilai; hidrazinas, hidroksilaminas, azotovandenilio rūgštis. NH3 analitinė charakteristika. Azoto deguoniniai junginiai. Oksidai (diazoto monoksidas N2O, azoto monoksidas NO, diazoto trioksidas N2O3, azoto dioksidas NO2, diazoto tetroksidas N2O4, diazoto pentoksidas N2O5) jų struktūra, savybės. Azoto (II) ir azoto (IV) gavimas ir savybės. NO2 dimerizacija. Rūgštis sudarantys azoto oksidai. Nitrito rūgštis, jos gavimas pramonėje ir laboratorijoje, savybės, stiprumas. Įvairių koncentracijų HNO3 (pvz., 3, 35, 70%) sąveika su nemetalais: siera, selenu, fosforu. Karališkasis vanduo: kaip jis veikia auksą ir platiną? Fosforas. Alotropinės modifikacijos ir jų tarpusavio kitimai. Gamtiniai fosforo junginiai ir mineralai. Fosforo ir jo junginių panaudojimas. Junginiai su vandeniliu: fosfinai, jų druskos, sąveika su vandeniu. PH3ir NH3 skirtumai. Fosforo oksidai( difosforo trioksidas P2O3;difosforo tetroksidas P2O4: difosforo pentoksidasP2O5). Fosforinė rūgštis H3PO3. Fosforo deguoninės rūgštys: orto- (H3PO4): piro-(H4P2O7) ir metafosforo (HPO3) rūgštis. Fosfatai, gavimas, savybės: analitinė charakteristika. Hipofosfitinė rūgštis H3PO2. Fosforo halogenidai. Fosforonės trąšos.
  Chemija, špera(20 puslapių)
  2006-02-07
 • Chemija (19)

  VIB grupė. Savybės. Junginiai. VII B grupė. Savybės. junginiai. VIIIB grupė. Geležis ir kobaltas. Savybės. Junginiai. VIIIB grupė -platinos šeimos metalai - rutenis, rodis, paladis, osmis, iridis, platina. Rutenio ir osmio junginiai. Radžio ir iridžio junginiai.
  Chemija, špera(4 puslapiai)
  2006-02-07
 • Chemija (2)

  Trąšų (chemijos) pramonė Lietuvoje. Trąšų skirstymas. Azoto trąšos, jų gamyba Jonavos "Achemoje". Fosforo trąšos, jų gamyba Kėdainių "Lifosoje". Kalio trąšos. Maisto elementų kiekio skaičiavimas trąšose. Cheminė termodinamika. Medžiagos vidinė energija. Entalpijos pokytis. Termocheminės reakcijų lygtys. Heso dėsnis. Išvados iš Heso dėsnio. Reakcijų greičio priklausomybė nuo koncentracijos. Veikiančių masių dėsnis. Reakcijų greičio priklausomybė nuo temperatūros. Van Hofo taisyklė. Katalizatorių įtaka reakcijų greičiui. Cheminė pusiausvyra. Skaičiavimai, taikant veikiančiųjų masių dėsnį. Le Šatelje principas konkrečioms reakcijoms. Tirpalų koncentracijų reiškimo būdai. Neelektrolitų tirpalai. Elektrolitų tirpalai. Sočiųjų garų slėgio depresija virš tirpalo. Raulio dėsnis. Osmoso reiškinys. Van Hofo dėsnis. Tirpalo virimo temperatūros pakilimas ir stingimo depresija. II Raulio dėsnis. Elektrolitų tirpalų dėsniai. Vandens elektrolitinė disociacija. Buferiniai junginiai, jų sudėtis, savybės. Tirpalų stingimo ir virimo temperatūros skaičiavimai taikant Raulio dėsnį, Buferinių tirpalų pH ir buferinės talpos skaičiavimai. Koloidinių tirpalų sistemos, klasifikacija, savybės. Koloidinių tirpalų koguliacija, peptizacija, tiksotropija, sinerezė. Micelės sandara, jos užrašymas konkrečiu atveju. Kokybinės analizės tikslai. Kokybinės reakcijos ir reagentai. Kompleksiniai junginiai, sudėtis, panaudojimas, oksidacijos ir redukcijos reakcijos. Koroziniai procesai, apsaugos nuo korozijos būdai. Korozinių procesų užrašymas. Konkrečių oksidacijos – redukcijos reakcijų rašymas elektronų balanso metodu. Anglies organinių junginių klasifikavimas. Alkoholių, organinių rūgščių, aldehidų, eterių, fenolių skirstymai bei savybės. Angliavandenių savybės, skirstymas, biologinė reikšmė. Aminų ir rūgščių skirstymas, biologinė reikšmė. Heterocikliniai junginiai. Jų sandara, panaudojimas. Azoto ciklas gamtoje. Svarbesni junginiai, biologinė reikšmė. Nitratai ir nitritai gamtoje. Fosforo svarbesnieji junginiai. Sieros svarbesnieji junginiai. Anglies ciklas gamtoje. Svarbesni junginiai, biologinė reikšmė, šiltnamio efektas. Metalai, jų aktyvumo eilė ir sąveika su rūgštimis. Sunkieji metalai aplinkoje – metalai kaip mikroelementai ir kaip teršalai. Pavojingų medžiagų ženklinimas, klasifikavimas, saugos duomenys, lapai, saugos, rizikos fazės. Stambiamolekuliniai junginiai.
  Chemija, špera(18 puslapių)
  2005-03-07
 • Chemija (20)

  Vandenilio halogenidai. Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Hipohalogenitinės rūgštys ir hipohalogenitai. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai. Perhalogenatai. Deguonis. Siera. Peroksomonosieros arba karo rūgštis. Tiosieros arba tiosulfatinė rūgštis. Ditioninė rūgštis. Halogenai. Paplitimas ir gavimas. Anglis. Silicis. Fosforas. Magnis. Deguoninių rūgščių druskos. I B grupės elementai. Geležies pogrupio metalai.
  Chemija, špera(40 puslapių)
  2006-02-17
 • Chemija (21)

  Galvaniniai elementai. Metalų rūdos ir metalų gavimo būdai. Plieno ir ketaus oksidacija. Metalų korozija. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų tirpumas rūgštyse. Elektrolizės praktinis pritaikymas. Tirpalų elektrolizė. Lydalų elektrolizė. Galvaninės dangos. Metalų korozijos inhibitoriai. Akumuliatoriai. Vario gavimas.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2006-02-28
 • Chemija (22)

  Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Termochemijos dėsnis. Polimerai. Jų struktūra ir savybės.
  Chemija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-14
 • Chemija (23)

  Tirpalai. Apsauga nuo korozijos. Makromolekulės ir biopolimerai. Fotozintezė. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Tirpalų koncentracijos reiškimo būdai. Elektrochemija. Elektrolitai, jų skirstymas. Silpni elektrolitai, jų disociacijos konstanta. Disociacijos rodiklis p. Ryšys tarp disociacijos laipsnio (Ostvaldo dėsnis). Elektrolitinė disociacija. Disociacijos konstanta. Joninių pusiausvyrų poslinkiai. Rūgščių, bazių ir druskų disociacija. Reakcijos elektrolitų tirpaluose. Koloidiniai tirpalai. Oksidacijos laipsnis.
  Chemija, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-14
 • Chemija (24)

  Chemijos kryžiažodis. 20 klausimų. Teisingi atsakymai.
  Chemija, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-03-27
 • Chemija (25)

  Atomas. Molekulė. Jonai. Cheminis elementas. Cheminis simbolis. Vieninė medžiaga. Alotropija. Sudėtinė medžiaga. Cheminės formulės. Santykinė atominė masė. Molekulinė masė. Molis. Avogadro skaičius. Molinė masė. Grynos medžiagos. Mišiniai. Vienalyčiai mišiniai. Nevienalyčiai mišiniai. Cheminė savybė. Fizikinė savybė. Masės tvermės dėsnis. Junginio sudėties pastovumas. Ekvivalentų dėsnis. Kartotinių santykių dėsnis. Pastoviųjų dujų santykio dėsnis. Avogadro dėsnis. Dujų molinis tūris. Santykinis dujų tankis. Klapeirono-Mendelejevo lygtis. Atomo sandaros teorijos vystymasis. Atomo branduolys. Izotopai. Atomo elektroninio apvalkalo struktūra. Banginės savybės. Orbitalė. Orbitalės padėtis erdvėje. Elektronų pasiskirstymas lygmenyse ir polygmenyse. Periodinės sistemos sandara. Atomo sandara ir periodinis dėsnis. Valentinis elektronas. Elementų savybių periodiškumas. Jonizacijos energija. Elektroninis giminingumas. Elektrinis neigiamumas. Cheminiai ryšiai. Kovalentinio ryšio energija. Kovalentinio ryšio ilgis. Sigma ryšys. π ryšys. Dvigubasis ryšys. Trigubasis ryšys. Koordinacinis ryšys. Kovalentinio ryšio poliškumas. Dipolio momentas. Joninis ryšys. Jonų kristalai Metališkasis ryšys. Vandenilinis ryšys Homogeninių reakcijų greitis. Reakcijos greičio priklausomybė nuo koncentracijos. Aktyvacijos energija. Homogeninė katalizė. Cheminė pusiausvyra. Grįžtamos reakcijos. Pusiausvyros konstanta. Cheminės pusiausvyros poslinkis. La Šatelje principas. Dispersinė sistema. Tikrasis tirpalas. Hidratacija. Kietų medžiagų tirpumas. Tirpumo koeficientas. Sotus tirpalas. Nesotus tirpalas. Persotintas tirpalas. Kristalhidračiai. Skysčių tirpimas. Ekstrahavimas. Dujų tirpumas H2O. Tirpalų koncentracija. Neelektrolitinių tirpalų savybės. Sočiųjų garų slėgis virš tirpalo. Raulio dėsniai. Elektroninė disociacija Disociacijos laipsnis. Stiprūs elektrolitai. Vandens jonizacija. Vandenilinis rodiklis pH. Neutralizacijos reakcijos. Druskų hidrolizė. Hofas (reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros).
  Chemija, špera(9 puslapiai)
  2006-04-02
 • Chemija (26)

  Chemijos sąvokos. Dėsniai. Ekvivalentas. Ekvivalento dėsnis. Dujų molio tūris. Atomo sandara. Atomo branduolys. I ir II Boro postulatai. Radioaktyvumas. Keturi kvantų skaičiai. Cheminis ryšys. Kovalentinis ryšys. Oksidų gavimo būdas. Bazės (hidroksidai). Rūgštys. Druskos. Gavimo būdai. Hidro (rūgščios) druskos. Hidrokso (bazinės) druskos. Kompleksinės druskos. Dvigubos (dvikartės) druskos. Halogenanhidridai.
  Chemija, špera(6 puslapiai)
  2006-04-07
 • Chemija (27)

  13 klausimų chemijos testas dešimtokams. Atsakymai.
  Chemija, testas(2 puslapiai)
  2006-04-26
 • Chemija (28)

  Vandenilio halogenidai. Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Halogenitinės rūgštys. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai. Perhalogenatai. Deguonis. Oksidai. Siera. Junginiai. Junginiai su H2 ir sulfidai. Sieros halogenidai ir okso halogenidai. Sierosoksidai. Sieros deguoninės rūgštys. Peroksomonosieros arba karo rūgštis. Tiosieros arba tiosulfatinė rūgštis. Sieros junginiai su azotu. Halogenai. C (anglis). Si (silicis). Ge, Sn, Pb. Boras. Aliuminis. As, Sb, Bi. Ga, In, Tl. Fosforas P. Be. Magnis. Ca, Sr, Ba. Li, Na, K, Rb, Cs. I B grupės elementai Cu, Ag, Au. Zn,Cd,Hg. VI B grupės elementai W, Cr, Mo. VII B grupės elementai Mn, Tc, Re. Geležies pogrupio metalai.
  Chemija, špera(40 puslapių)
  2006-05-11
 • Chemija (29)

  Atomo sandara. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Metalai. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai.
  Chemija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-12
 • Chemija (3)

  Apie chemijos pagrindus. Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Metalų cheminės ir fizikinės savybės.
  Chemija, referatas(14 puslapių)
  2005-05-01
Puslapyje rodyti po